ROS-analyse

Med basis i ny DSB veileder kan Parate AS tilby kommunen ekstra ressurser og tjenester under utarbeidelse av ny eller oppdatering av eksisterende helhetlig Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).

Parate AS leverer nisjekompetanse og kapasiteter innenfor veiledning, prosess- og prosjektledelse, metodikk, møteledelse samt sekretariatsfunksjoner og dokumentasjon av en helhetlig ROS-analyse.
Dette er ressurser og kompetanse som kommunen har stort behov for i den perioden ROS-analyse. utarbeides.

Kommunens egne medarbeider og samarbeidsaktører har selv den beste oversikt og innsikt i relevant risiko, sårbarhet og eksisterende beredskap i kommunen. Våre tjenester gir kommunen den ekstra kapasitet den trenger for  å samordne og effektivt bruke denne kunnskap i en helhetlig ROS-analyse som tilfredsstiller de krav samfunnet har satt.

Parate AS er fleksible og kan tilpasse sine leveranser etter kommunens behov for ekstern støtte og den tidsplan kommunen ønsker for gjennomføringen.
Parate AS vil være en aktiv deltaker og bidragsyter i analyser og prosesser.
Sekretariatsfunksjonen innebærer også å utarbeide og produsere den dokumentasjonen som kreves i en helhetlig ROS-analyse.

Under er listet tjenester Parate AS kan levere i de forskjellige faser under utarbeidelse av kommunal helhetlig ROS-analyse:

  1. Generell rådgiving og skolering
  2. Rådgiving og bistand under Planlegging og forarbeid
  3. Rådgiving og bistand under Gjennomføring
  4. Rådgiving under oppfølging

Kontakt

epost Finn Ola Heggelund

telefon 924 60 691