Parate AS

Parate tilbyr kommunesektoren ekstra kapasitet i periodiske og arbeidskrevende oppgaver innenfor samfunnssikkerhet- og beredskaspsfeltet samt personvern og informasjonssikkerhet.

Våre medarbeidere har god kompetanse i hele spekteret av kommunal beredskap og bistår kommuner i utarbeidelse og oppdatering av helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), beredskapsplanlegging og planlegging og gjennomføring av øvelser. Med kompetanse på personvern etter ny personopplysningslov og personvernforordning kan vi bidra til å etablere styringssystem og ivareta oppgaven som personvernombud. Vi kan også bistå i andre deler av kommunal planlegging og i dokumentasjonsoppgaver.

Les mer...


lovparagraf

ROS-analyse

Sivilbeskyttelsesloven krever av kommunene at de har gjennomført en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og at denne er oppdatert. Analysen skal sikre at kommunen er best mulig forberedt på å håndtere uønskede hendelser i kommunen.

Parates rådgivere har erfaring i å gjennomføre helhetlig ROS-analyse etter den metoden som er foreslått i DSBs veileder.

Les mer ...

Informasjonssikkerhet

Alle tiltak som kommunen iverksetter for å sikre at informasjonen behandles og oppbevares i henhold til lov og forskrifter skal være planlagte og systematiske. 

Parate kan bistå med rådgiving, planlegging, etablering og oppdatering av kommunens system for informasjonssikkerhet.

Les mer ...

Beredskap

Parate AS tilbyr kommunen bistand for utvikling av beredskapsplaner på alle nivå.

Vi har god oversikt over hva som formelt kreves av en beredskapsplan og en praktisk tilnærming til hvordan en beredskapsplan skal utformes for å være et godt verktøy for brukerne.

Les mer ...

Øvelser

En viktig del av å imøtekomme forskrift om kommunal beredskapsplikt er at beredskapsplanene øves jevlig.. Øvelsesadministrasjon kan være arbeidskrevende og vi kan bistå ved planlegging, organisering/gjennomføring og evaluering alle typer øvelser innenfor beredskapsfeltet.

Les mer ...

Kommuneplaner

Det å utarbeide og oppdatere kommunens planverk er periodiske oppgaver. Parate vil kunne bistå med å utarbeide og oppdatere planer i samarbeid med kommunens medarbeidere.

Dokumentasjon

Oppdatert og korrekt dokumentasjon er en vesentlig del av offentlige etaters tilsyn med kommunene. Parate kan bistå kommunene med alt fra ekstra kapasitet til å ajourføre enkeltdokumenter til å utarbeide et gjennomgående dokumentasjonssystem.