Personvernombud

Fra 2018 krever ny personopplysningslov og EUs personvernforordning at alle offentlige virksomheter og mange private virksomheter må ha personvernombud.

Personvernombudet er en rådgiver for virksomheten og et ombud for de som virksomheten behandler personopplysninger om. Ombudet skal meldes inn til Datatilsynet. De fører oversikt over hvilke offentlige og private virksomheter som har utnevnt personvernombud.

Et personvernombud er en intern eller ekstern ressursperson som

  • fører oversikt over virksomhetens behandlinger av personopplysninger
  • bistår ledelsen i virksomheten med å følge opp system for informasjonssikkerhet
  • bistår de innbyggerne eller kundene som er registrert hos virksomheten i personvernrelaterte spørsmål
  • besvare spørsmål om personvern internt i virksomheten
  • er rådgiver for den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger
  • løfter brudd på personopplysningsloven til ledelsen
  • er en kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
  • holder seg orientert om utviklingen innen personvern.

Ordningen er ressurssbesparende fordi personverrnombudet både kjenner viksomheten og personvernregelverket og vil derfor kunne håndtere  problemstillinger og spørsmål raskt og korrekt.  Ved behov for å kontakte Datatilsynet har ombudene en egen kontakt.

Vi kan bistå med i med forberedelser til og opprettelse av ombud i kommunen og i kommunale virksomheter. Vi har også medarbeidere som kan påta seg oppgaven med å være personvernombud i en periode. Sverre Holm i Parate er personvernombud for Vestby kommune.


Kontakt

epost Sverre Holm

telefon 467 98 120