Finn Ola Heggelund

FinnOla

Telefon: 924 60 691
Epost: finn.ola@parate.no
Adresse: Thorvald Meyers gate 7, 0555 Oslo

 • ROS-analyser etter sivilbeskyttelsesloven
 • Beredskapsplanlegging
 • Planlegging og gjennomføring av øvelser
 • Kommunal planlegging

Finn Ola har Hærens Krigsskole og Hærens stabsskole. Han var yrkesoffiser i 25 år med bla. 10 års tjeneste i operative lederstillinger i og i tilknytning til Forsvarets engasjementer i utlandet samt 4 år i NATO hovedkvarter.

Fra 2002 selvstendig næringsdrivende bedriftskonsulent med variert portefølje. Av oppdrag nevnes prosjektkontroller for Madshus/K2 skifabrikk ved produksjoner i Russland og Tsjekkia og administrasjons- og sikkerhetsansvarlig for om lag 20 årlige store messearrangement i regi av Compass Fairs AS/Gjør Din Bolig Bedre messene i perioden 2005-2014.

Han har i regi av Parate AS vært prosjektmedarbeider ved gjennomføring av kommunale helhetlig ROS analyser, prosjektleder for utarbeidelse av beredskapsplaner på overordnet og sektor nivå og for planlegging og gjennomføring av beredskapsøvelser. Finn Ola har gjennomført diverse kurs innenfor emnet samfunnssikkerhet og beredskap i regi av NUSB.

Sverre Holm

Bilde tatt 20.08.15 kl. 14.03

Telefon: 467 98 120
Epost: sverre@parate.no
Adresse: Hagebysvingen 11, 2230 Skotterud

 • System for informasjonssikkerhet
 • Personvernombud
 • Kommunal planlegging
 • ROS-analyser etter sivilbeskyttelsesloven

Sverre har en master i moderne forvaltning (MPA) fra Høgskolen i innlandet, Lillehammer (2018) og en bachelor i informatikk fra NTNU (2016). Tidligere yrkesoffiser fra Hærens Krigsskole, med videreutdannelse fra stabsskoler og Forsvarets Høgskole. Fra 2018 har han vært engasjert som personvernombud for Vestby kommune og i 2019 har han bistått Oppland fylkeskommune med risikovurderinger av fagsystem og konsernsystem for nye Innlandet fylkeskommune.

Parallelt med studiene har han vært engasjert som prosesssleder og sekretær i arbeid med å utarbeide ROS-analyse, system for informasjonssikkerhet og risikovurderinger blant annet ved bruk av kvalitets-, ledelses- og internkontrollsystemer (CIM, KFF-KSS, Compilo, Netpower Kvalitet og KF kvalitetsstyring). Han har tidligere politisk erfaring som lokallagsleder, gruppeleder i kommunestyret og medlem av kontrollutvalget i Eidskog.

35 års variert tjeneste i leder- og stabsfunksjoner i forsvaret og NATO fram til 2012. De siste årene i Forsvaret arbeidet han med planlegging og strategisk ledelse av forsvarets og NATOs IKT-systemer og standardisering i forsvarets toppledelse og i NATO-hovedkvarteret.

Jon Peder Ryste

Jon Peder Ryste

Telefon: 934 78 995
Epost: jon.peder@parate.no
Adresse: Batteriveien 2, 1443 Drøbak

 • Operasjons- og øvelsesplanlagging
 • Prosjektledelse
 • Planarbeid
 • Risikovurderinger

Jon Peder har en lang karriere fra lederstillinger i Forsvaret, Utenriksdepartementet og NATO. Han har gjennomgått den høyeste militære lederutdanning som kan tilbys både i Norge og Storbritannia.

Han er en erfaren prosjektleder, med spesiell vekt på situasjons- og risikovurdering, utforming av planverk, samt ledelse av gjennomføring av operasjoner og øvelser.

I tillegg til tjeneste som diplomat ved de norske ambassadene i London og Dublin har han jobbet med operasjons- og øvingsplanlegging nasjonalt og for NATO i Europa  og Afghanistan.

I fritiden har han engasjert seg som idrettsleder for barn og ungdom gjennom Idrettens grunnskole, alpint og golf.

Hermund Aasberg

Telefon: 990 97 885
Epost: hermund@parate.no
AdresseGamle Drammensvei 101c, 1363 Høvik

 • ROS-analyser etter sivilbeskyttelsesloven
 • Øvelsesplanlegging
 • Kvalitetsledelse, ISO 9001, 14001
 • OSHAS 18001

Hermund har 15 års erfaring som HMS & kvalitet rådgiver og konsulent innenfor ledelse og organisasjon i olje & gas industrien, herunder regelverk og myndighetskontakt, sikkerhet og beredskap, kvalitetssystemer, revisjon samt prosjekter innen offshore leteboring.

Han har sin utdannelse og tidligere erfaring fra Forsvaret hvor han har ledererfaring fra operative enheter, skole, stab. Han har lang erfaring fra offentlig anskaffelses prosjekter.

Etter militæret, var han prosjektleder for et forsknings prosjekt for utvikling av ubemannede luftfartøy. Deretter i 2003, gikk han inn i RC Consultants, et selskap som senere gikk inn i AGR.

Siste året har han drevet egen virksomhet innen rådgivning. Det har vært ulike oppgaver blant annet et beredskapssystem for oppdrettsanlegg i Vest Finnmark, krisehåndtering, og «olje for utvikling».


Parate AS

Hagebysvingen 11
2230 Skotterud

post@parate.no

924 60 691 / 467 98 120

Organisasjonsnummer: 915 821 847

Bankkonto: 1822 59 48654