Parate AS

Sivilbeskyttelsesloven med Forskrift om kommunal beredskap pålegger kommunene å gjennomføre omfattende prosesser.  Loven setter store krav til dokumentasjon og fordrer jevnlige oppdateringer av denne. Kommunens systematiske arbeid med samfunnssikkerhet- og beredskap fordrer blant annet utarbeidelse og jevnlig oppdatering av helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse, berdskapsplanverk og jevnlige øvelser innenfor feltet. Etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR) skal kommunene ha grundig og omfattende dokumentasjon. av hvordan personopplysningene ivaretas.

Dette er kapasitetskrevende og medfører behov for nisjekompetanse innenfor prosess, metodikk og dokumentasjon. Få kommuner har behov for denne kompetansen til daglig. For små og mellomstore kommuner kan det derfor være aktuelt å knytte til seg ekstern kapasitet. Relevant kompetanse kreves for arbeidskrevende prosesser rundt ny utarbeidelse, større oppdateringer eller modernisering av for eksempel helhetlige ROS-analyser, overordnet beredskapsplanlegging, system for informasjonssikkerhet eller gjennomføring av øvelser.

Parate AS har bygget opp kompetanse og verktøy for å kunne tilby kommuner den ekstra kapasiteten og arbeidskraft de trenger for å gjennomføre og dokumentere sine forpliktelser etter Sivilbeskyttelsesloven og lovverk knyttet til informasjonssikkerhet.

Primært vil Parate AS tjenester innrettes mot prosjekt-, prosess- og sekretariatsfunksjoner samt dokumentasjonsoppgaver. Tjenesteporteføljen er fleksibel og innrettes etter den enkelte kommunes behov. Vi gjør størst mulig bruk av den kunnskap og de ressurser kommunen allerede har og tilrettelegger for kompetanseoverføring tilbake til kommunen.

 

Kontakt en av våre medarbeidere for utdypende informasjon om hva vi kan bidra med eller se mer om ROS-analyser og system for informasjonssikkerhet.